მთავარი არქივი “სახელმწიფო გართმევთ სიკვდილის უფლებას”